Karol Król, HomeProject
A  |  A  |  Reset Zoom
line
PDF
print
Monografia naukowa: Rola geoportali w rozwoju i polityce regionów
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-64758-21-8)
Autorzy: Salata, T., Król, K., Trystuła, A., Koziński, G., Skrzatek, M., Dawid, L., Deska, K., Oberski, T., Senetra, A., Janiszek, M.
Rola geoportali w rozwoju i polityce regionów
Many specialists are becoming increasingly interested in protecting and consciously shaping the landscape. The reason for that is a decline of the condition of surroundings, its aesthetics, and at the same time the decline of the quality of life. Negative landscape changes are caused mainly by the development of civilization and inappropriate spatial management. It causes an increased interest in new technologies which support landscape evaluation and protection, especially in the most valuable landscapes that ontribute to preserving the individual character of geographic environment. This book presents chosen methods of landscape classification and evaluation in the context of its usefulness for the implementation of European Landscape Convention. Presented methods can become a part of landscape audit. The solutions available in spatial information systems allow for implementation of the aims of European Land Convention and for the automation of the process. Animportant result of the research is the case study for each lakeland in north-east of Poland. Moreover, the book covers an analysis of the data on ecological land in Poland, which was particularly of detailed in koszaliński district and in the city of Koszalin. Qualitative and quantitative analyses were used for the research. The results show current discrepancies between various data bases. The book presents also the uses of Web Map Service for the inventory of elements comprising touristic space at the level of a community such as: cultural heritage and natural values. The conclusion shows that spatial information and web services may actively impact its users.We observe the development of Internet services, particularly in coding techniques that facilitate the creation of more interactive web applications. The research shows chosen computer tools measuring the range of the impact of web applications, the results of the monitoring on the basis of internet application related to local spatial plan in Tomice municipality, and spatial informa-tion system of kujawsko-pomorskie Province built on the basis of the junctions of web infrastructure analysed on the levels of the existing administrative division.

Key words: geoportal, spatial information system, INSPIRE, landscape protection, ecological land, European Landscape Convention, agritourism cluster.

Słowo wstępne (fragmenty): Otaczająca nas przestrzeń podlega ciągłym zmianom. W racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią poszukuje się sposobów optymalnego jej wykorzystania, zarówno z punktu widzenia potrzeb człowieka, jak i wymogów ochrony środowiska.W procesie tym ważną rolę odgrywa informacja, w tym informacja przestrzenna, w ramach której systemy GIS są narzędziami gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. Systemy te umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz jej modelowanie. Należy zauważyć, że obecnie dynamicznie rozwijają się nowe środki i formy przekazu, w tym Internet. Rozwój Internetu przejawia się nie tylko w dostępie do nowoczesnej infrastruktury sieciowej, lecz także w odniesieniu do technik programistycznych umożliwiających tworzenie coraz to bardziej interaktywnych aplikacji sieciowych. Jednymi z częściej gromadzonych danych tematycznych w ramach GIS są dane o środowisku przyrodniczym oraz dane krajobrazowe. Myślą przewodnią prezentowanej monografii jest ukazanie znaczenia geoportali w rozwoju regionów, zwłaszcza w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu i turystyki. Zebrano rozważania dotyczące charakterystyki działania i budowy infrastruktury informacji przestrzennej, w tym znaczenia i roli dyrektywy INSPIRE, przykłady serwisów internetowych wykorzystujących informację przestrzenną, wybrane rejestry danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym i krajowym oraz problematykę interoperacyjności systemów informacji przestrzennej. Monografia zawiera przemyślenia odnoszące się do możliwości wykorzystania geoportali na przykładzie wybranych obiektów, w tym komponentów środowiskowych, a także zagadnienia dotyczące koncepcji wprowadzania i aktualizacji danych Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (CRFOP) z uwzględnieniem georeferencji z innych baz danych. Czytelnicy zapoznają się także z możliwiościami i przykładami wykorzystania serwisów WMS na potrzeby inwentaryzacji walorów i atrakcji turystycznej z punktu widzenia tworzenia klastra agroturystycznego. Niniejsza monografia zawiera również rozważania na temat społecznej roli geoinformacji, w tym geomarketingu oraz budowy marki w Internecie w ujęciu strategicznym i technologicznym... [pobierz monografię]

Cytuj (APA): Salata, T., Król, K., Trystuła, A., Koziński, G., Skrzatek, M., Dawid, L., Deska, K., Oberski, T., Senetra, A., Janiszek, M. (2015). Rola geoportali w rozwoju i polityce regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ss. 147.

line
1 2